Архив
Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) е създадена с Решение № 61 на Министерски съвет от 02.02.2006 г. С Решение № 145 на Министерски съвет от 12.03.2009 г. са изменени и допълнени състава и функциите на Комисията. С Решение № 760 от 25.09.2009 г. на Министерския съвет са изменени и допълнени двете решения.

Комисията е под председателството на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи. Заместник-председател е заместник министър-председателя и министър на финансите. Членове на Комисията са министърът на правосъдието, на образованието, младежта и науката, на здравеопазването, на  икономиката, енергетиката  и туризма, на регионалното развитие и благоустройството. Членове са също председателят на Държавна агенция "Национална сигурност", Секретарят на Съвета по сигурност при Министерския съвет и Секретарят на Съвета за управление на средствата от ЕС при Министерския съвет.

За участие в заседанията на Комисията се канят председателят на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и  парламентарна етика на Народното събрание и председателят на Комисията "Професионалната етика и превенция на корупцията" към Висшия съдебен съвет, председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд, Главният инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, Главният прокурор на Р България, председателят на Сметната палата, председателят на Комисията за установяване на имуществото, придобито от престъпна дейност, Омбудсманът и изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Р България или определени от тях лица.

За участие в заседанията на Комисията по отделни въпроси могат да бъдат канени народни представители, представители на съдебната власт, министри, ръководители на други административни структури, представители на неправителствени организации, други длъжностни лица и експерти.

Организацията на работата на Комисията и административното и техническото обслужване се съществява от дирекция "Главен инспекторат" към Министерския съвет.

Комисията за превенция и противодействие на корупцията разработва държавната антикорупционна политика, като: анализира проявите на корупция и конфликт на интереси и предлага политики за превенция и противодействие срещу тях; предлага на Министерския съвет приоритетите на антикорупционната политика на правителството за съответната календарна година; анализира нормите на действащите нормативни актове, създаващи условия за проява и разпространение на корупционни практики и предлага на Министерския съвет предприемането на съответните мерки за промени в тях; изготвя стратегически документи, координира и контролира тяхното изпълнение; предлага промени в структурите за вътрешен административен контрол; осъществява необходимите контакти с международните партньори; предприема мерки за повишаване на обществената осведемонеост, относно мерките за превенция и противодействие на корупцията; разработва мерки за усъвършенстване на превантивните механизми за противодействие на корупцията и конфликт на интереси при взимането на управленски решения и в работата на администрацията и координира тяхното прилагане; прави предложения за оптимизиране на наказателната политика по случаи на корупция; предприема други мерки за превенция и противодействие на корупцията.

Изпълнението на решенията на Комисията се възлага на централните органи на изпълнителната власт и се предлага за изпълнение на органите извън изпълнителната власт.

Комисията по превенция и противодействие на корупцията отчита дейността си пред Министерския съвет. Всяка година до 31 март Комисията предоставя ежегоден доклад за дейността си пред Народното събрание. 

Решение на МС за създаване на КППК
РМС № 61/2006
РМС № 145/2009
РМС № 760/2009
 

Справочник за функциите на контролните органи в областта на противодействие на корупцията в държавната администрация 

ACTIVITY 2. Анализ на корупционните практики при предоставянето на административни услуги и функционирането на регулаторните режими в централните, областните и общинските администрации; 

ACTIVITY 4. Наръчник за идентифициране на корупционни практики в администрацията при предоставяне на административни услуги и функционирането на регулаторните режими.