Документи

Таблица с информация по Наредбата

УТВЪРДЕНА ФОРМА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА АНТИКОРУПЦИОННИ ПЛАНОВЕ

Насоки за съставянето на Антикорупционни планове

Противодействие на корупционните престъпления спрямо длъжностни лица

Отчет за изпълнение на националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в РБ 2015-2017 г.

Информация за дейността на Специализирано междуведомствено звено към отчета за изпълнение на националната стратегия.

Протокол от заседание на НСАП

Приложение към Пътна карта по мярка 18, относно дейността на Специализираното междуведомствено звено.

Приложение към Пътната карта по мярка 18, относно работата на Прокуратурата.

Отчет по изпълнението на Пътната карта по мярка 18 от Плана за действие за 2017 г.

План за изпълнение 2015 - 2020

Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015 –2020 г.

Постановление № 160 за изменение на Постановление № 136 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Национален съвет по антикорупционни политики (ДВ, бр. 41 от 2015 г.)

Създаване на Национален съвет по антикорупционни политики към Министерски съвет

Заповед P-161

Решение за приемане на отчет за изпълнение на Националната стратегия април - септември 2015

Решение за приемане на отчет за изпълнение на Националната стратегия октомври 2015 април 2016

Отчет за изпълнение на Националната стратегия април - септември 2015

Отчет за изпълнение на Националната стратегия октомври 2015 април 2016