Главен инспекторат

Обобщени доклади 

Обобщен доклад за извършените проверки от инспекторатите по чл. 46 от закона за администрацията за 2013 година

ОБОБЩЕН ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ ОТ ИНСПЕКТОРАТИТЕ ПО ЧЛ. 46 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2013 ГОДИНА

Информация за административните проверки, административните наказания и образуваните съдебни процедури на Инспекторатите по чл. 46 от Закона за администрацията за 2011 г.

ОБОБЩЕН ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ ОТ ИНСПЕКТОРАТИТЕ ПО ЧЛ. 46 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2010 ГОДИНА

Обобщен доклад ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ ОТ ИНСПЕКТОРАТИТЕ ПО ЧЛ. 46 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2011 ГОДИНА

Обобщен доклад ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ ОТ ИНСПЕКТОРАТИТЕ ПО ЧЛ. 46 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2012 ГОДИНА

Обобощен доклад Инспекторати 2014

Обобщен доклад Инспекторати 2015

Обобщен доклад за инспекторатите по ЗА за 2016 г. 

Обобщения доклад на Инспекторатите за 2017 г.

Обобщен доклад Инспекторати 2018

Обобощения доклад на Инспекторатите за 2019 г.

Нормативна база

УСТРОИЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерския съвет и на неговата администрация

ЗАКОН за администрацията

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ГЛАВНИЯ ИНСПЕКТОРАТ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛАЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДОЛОГИЯТА ЗА АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НАЕФЕКТИВНОСТТА НА ДЕЙНОСТТА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА НАМИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ СБЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Анкети

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК

Вътрешни правила за дейността на Главния инспекторат по прилагането на ЗПКОНПИ 

Вътрешни правила за дейността на Главния инспекторат

Годишни доклади

Годишен доклад за дейността на дирекция „Главен инспекторат” за периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г., съгласно заложените цели и задачи в плана на дирекцията за 2010 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ „ГЛАВЕН ИНСПЕКТОРАТ” ЗА ПЕРИОДА 01.01.2011 Г. – 31.12.2011 Г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ „ГЛАВЕН ИНСПЕКТОРАТ” ЗА ПЕРИОДА 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2013 Г. – 31.12.2013 Г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2014 Г. – 31.12.2014 Г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г.

Годишния доклад за дейността на Главен инспекторат за 2017 г.

Годишния доклад за дейността на Главния инспекторат за 2018 г.

Годишния доклад за дейността на Главен инспекторат за 2019 г.

Годишния доклад за дейността на Главен инспекторат за 2020 г.

Годишни планове

2015

ГОДИШЕН ПЛАН 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - ПРОВЕРКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - РАБОТНО ВРЕМЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - РАБОТНИ ДНИ

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - ПРОВЕРКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - СТРУКТУРИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА МС 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - СТРУКТУРИ КЪМ МС

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 - ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 - ИНСПЕКТОРАТИ чл.46 ЗА

ПРИЛОЖЕНИЕ №6 - РАБОТНО ВРЕМЕ

 

2014

ИНТЕГРИРАНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

ГОДИШЕН ПЛАН за контролната дейност на Главен инспекторат към Министерския съвет за периода 01 януари – 31 декември 2014 г.

Таблица ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА 2014 Г.

РАБОТНИ ДНИ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

Годишен план ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА 2014 г.

ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Приложение 1

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНИТЕЛНА СКАЛА ЗА ВСЕКИ РИСКОВ ФАКТОР

ОЦЕНКА НА РИСКА

ТАБЛИЦА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ПЕРИОДА 2014 Г. - 2016 Г.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАНЗА КОНТРОЛНАТА ДЕИЙНОСТ НА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ПЕРИОДА 2014 Г. - 2016 Г.

Инспекторати, създадени съгласно чл. 46 от Закона за администрацията

Структури към Министерския съвет

Административни структури в администрацията на Министерския съвет

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН за контролната дейност на Главен инспекторат към Министерския съвет за периода 2014 г. – 2016 г.

2013

ГОДИШЕН ПЛАН за контролната деи?ност на дирекция “Главен инспекторат” към Министерския съвет за периода 01 януари – 31 декември 2013 г.

ТАБЛИЦА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ДИРЕКЦИЯ "ГЛАВЕН ИНСПЕКТОРАТ" ЗА 2013 г.

РАБОТНИ ДНИ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ "ГЛАВЕН ИНСПЕКТОРАТ" ЗА 2013 г.

ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

Приложение 1

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНИТЕЛНА СКАЛА ЗА ВСЕКИ РИСКОВ ФАКТОР

ОЦЕНКА НА РИСКА

ТАБЛИЦА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ДИРЕКЦИЯ "ГЛАВЕН ИНСПЕКТОРАТ" ЗА ПЕРИОДА 2013 г. - 2015 г.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕИЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ "ГЛАВЕН ИНСПЕКТОРАТ" ЗА ПЕРИОДА 2013 г. - 2015 Г.

Инспекторати, създадени съгласно чл. 46 от ЗА към министерства и агенции

Структури към Министерския съвет

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН за контролната дейност на дирекция “Главен инспекторат” към Министерския съвет за периода 2013 г. – 2015 г.

2012

ГОДИШЕН ПЛАН за контролната деийност на дирекция “Главен инспекторат” към Министерския съвет за периода 01 януари – 31 декември 2012 г.

СПРАВКА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ОТДЕЛ "КОНТРОЛ НА ДЪРЖАВНАТА СЛУЖБА" ЗА 2007 г.

РАБОТНИ ДНИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ "ГЛАВЕН ИНСПЕКТОРАТ" ЗА 2012 г.

ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Приложение 1

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНИТЕЛНА СКАЛА ЗА ВСЕКИ РИСКОВ ФАКТОР

ОЦЕНКА НА РИСКА

ТАБЛИЦА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ДИРЕКЦИЯ "ГЛАВЕН ИНСПЕКТОРАТ" ЗА ПЕРИОДА 2012 г. - 2014 г.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ "ГЛАВЕН ИНСПЕКТОРАТ" ЗА ПЕРИОДА 2012 г. - 2014 Г.

Инспекторати, създадени съгласно чл. 46 от ЗА към министерства и агенции

Структури към Министерския съвет

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН за контролната дейност на дирекция “Главен инспекторат” към Министерския съвет за периода 2012 г. – 2014 г.

2011

СПРАВКА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ОТДЕЛ "КОНТРОЛ НА ДЪРЖАВНАТА СЛУЖБА" ЗА 2007 г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ "ГЛАВЕН ИНСПЕКТОРАТ" ЗА 2011 г.

ГОДИШЕН ПЛАН за контролната дейност на дирекция “Главен инспекторат” към Министерския съвет за периода 01 януари – 31 декември 2011 г.

Приложение 1

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНИТЕЛНА СКАЛА ЗА ВСЕКИ РИСКОВ ФАКТОР

СПРАВКА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ОТДЕЛ "КОНТРОЛ НА ДЪРЖАВНАТА СЛУЖБА" ЗА 2007 г.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ "ГЛАВЕН ИНСПЕКТОРАТ" ЗА ПЕРИОДА 2011 г. - 2013 Г.

ОЦЕНКА НА РИСКА

Данни за координация и контакти с ръководителите на ИНСПЕКТОРАТИТЕ,създадени съгласно чл. 46 от ЗА към министерства и агенции

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН за контролната дейност на дирекция “Главен инспекторат” към Министерския съвет за периода 2011 г. – 2013 г.

2010

СПРАВКА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ОТДЕЛ "КОНТРОЛ НА ДЪРЖАВНАТА СЛУЖБА" ЗА 2007г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ "ГЛАВЕН ИНСПЕКТОРАТ" ЗА 2010 г.

ГОДИШЕН ПЛАН за контролната дейност на дирекция “Главен инспекторат” в Администрацията на Министерския съвет за периода 01 януари – 31 декември 2010 г.

 

Инспекторати

Инспекторите по чл. 46 от Закона за администрацията (Обн., ДВ, бр. 130 от 5.11.1998 г., … последно изм., ДВ бр. 15 от 21.02.2012 г.) са създадени към всички министерства, държавни агенции и други административни структури в централната изпълнителна власт и са на пряко подчинение на съответния орган на изпълнителната власт. Дейността на инспектората е насочена към пълно и точно изясняване на проверяваните случаи и предлагане на мерки за тяхното разрешаване с цел: предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията; независима и обективна оценка на дейността на администрацията и подобряване работата на администрацията. Инспекторатът осъществява дейността си съгласно вътрешни правила, утвърдени от съответния орган на изпълнителната власт, въз основа на утвърдената от министър-председателя методология за анализ и оценка на ефективността на дейността на администрацията. Инспекторите извършват комплексни, планови, тематични, извънпланови и последващи проверки на структури, дейности и процеси в администрацията; правят оценка на корупционния риск и предлага мерки за ограничаването му; събират и анализират информация и извършват проверки за установяване на нарушения, прояви на корупция и неефективна работа на администрацията; следят за спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за организацията на работата от служителите на администрацията; могат да предлага образуване на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация; извършват проверка на сигналите срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията; осъществяват контрол по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; съставят актове за установяване на административни нарушения при констатирани нарушения от страна на служителите от администрацията, когато е предвидено в закон; изпращат сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни за извършено престъпление; правят предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствени актове, регламентиращи организацията на работата и дейността на администрацията и осъществяват други функции във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от органа на изпълнителната власт. Инспекторатът в министерството осъществява административен контрол върху дейността на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити. Инспекторатът изпраща на Главния инспекторат ежегодно до 1 март доклад за извършените проверки през предходната година. 

В администрацията на Министерски съвет на основание чл. 46а от Закона за администрацията е създаден Главен инспекторат, който е на пряко подчинение на министър-председателя. Главният инспекторат координира и подпомага дейността на инспекторатите; предлага на министър-председателя за утвърждаване методология за анализ и оценка на ефективността на дейността на администрацията; предлага на министър-председателя за утвърждаване методически указания във връзка с функциите и процедурите за работа на инспекторатите и взаимодействието им със специализираните контролни органи; осъществява контрол по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, както и за други нарушения на служебните задължения; разглежда постъпили сигнали за корупция на органи на изпълнителната власт и държавни служители на ръководна длъжност, извършва проверки и информира министър-председателя за резултатите; разработва и утвърждава Методика за оценка на корупционния риск; осъществява други функции, определени с Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация или възложени му от министър-председателя. 

С измененията в Закона за администрацията е предвидена и възможност в администрациите, които не се обхващат от контрола на инспекторатите да се създават инспекторати.