Инспекторати

Инспекторите по чл. 46 от Закона за администрацията (Обн., ДВ, бр. 130 от 5.11.1998 г., … последно изм., ДВ бр. 15 от 21.02.2012 г.) са създадени към всички министерства, държавни агенции и други административни структури в централната изпълнителна власт и са на пряко подчинение на съответния орган на изпълнителната власт. Дейността на инспектората е насочена към пълно и точно изясняване на проверяваните случаи и предлагане на мерки за тяхното разрешаване с цел: предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията; независима и обективна оценка на дейността на администрацията и подобряване работата на администрацията. Инспекторатът осъществява дейността си съгласно вътрешни правила, утвърдени от съответния орган на изпълнителната власт, въз основа на утвърдената от министър-председателя методология за анализ и оценка на ефективността на дейността на администрацията. Инспекторите извършват комплексни, планови, тематични, извънпланови и последващи проверки на структури, дейности и процеси в администрацията; правят оценка на корупционния риск и предлага мерки за ограничаването му; събират и анализират информация и извършват проверки за установяване на нарушения, прояви на корупция и неефективна работа на администрацията; следят за спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за организацията на работата от служителите на администрацията; могат да предлага образуване на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация; извършват проверка на сигналите срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията; осъществяват контрол по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; съставят актове за установяване на административни нарушения при констатирани нарушения от страна на служителите от администрацията, когато е предвидено в закон; изпращат сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни за извършено престъпление; правят предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствени актове, регламентиращи организацията на работата и дейността на администрацията и осъществяват други функции във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от органа на изпълнителната власт. Инспекторатът в министерството осъществява административен контрол върху дейността на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити. Инспекторатът изпраща на Главния инспекторат ежегодно до 1 март доклад за извършените проверки през предходната година.

В администрацията на Министерски съвет на основание чл. 46а от Закона за администрацията е създаден Главен инспекторат, който е на пряко подчинение на министър-председателя. Главният инспекторат координира и подпомага дейността на инспекторатите; предлага на министър-председателя за утвърждаване методология за анализ и оценка на ефективността на дейността на администрацията; предлага на министър-председателя за утвърждаване методически указания във връзка с функциите и процедурите за работа на инспекторатите и взаимодействието им със специализираните контролни органи; осъществява контрол по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, както и за други нарушения на служебните задължения; разглежда постъпили сигнали за корупция на органи на изпълнителната власт и държавни служители на ръководна длъжност, извършва проверки и информира министър-председателя за резултатите; разработва и утвърждава Методика за оценка на корупционния риск; осъществява други функции, определени с Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация или възложени му от министър-председателя.

С измененията в Закона за администрацията е предвидена и възможност в администрациите, които не се обхващат от контрола на инспекторатите да се създават инспекторати.