Съвет за координация
С цел подобряване на координацията между законодателната, изпълнителната и съдебната власт в областта на превенцията и противодействието на корупцията беше създаден Съвет за координация на дейностите по борба с корупцията в Република България. В неговият състав влизат председателите на Комисията за борба с корупцията към Народното събрание, Комисията за борба с корупцията в съдебната система към Висшия съдебен съвет и на Комисията по превенция и противодействие на корупцията към Министерския съвети, плюс по още един член на трите комисии. Координационният съвет провежда заседания веднъж месечно. Заседанията са открити и публично представени.
Комисията за борба с корупцията към Народното събрание, Комисията за превенция и противодействие на корупцията към Министерския съвет и Комисията за борба с корупцията и професионална етика към Висшия съдебен съвет координират дейността си и си взаимодействат на основа Конституцията и законите на Р България с цел по-ефективно противодействие на корупцията. Предмет на съвместната дейност на комисиите е противодействието и борбата с корупцията в законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Основни задачи: взаимно информиране, координация и хармонизиране на дейностите, разработване и провеждане на съвместни инициативи, определяне на приоритетни области и форми на взаимодействие в борбата с корупцията, обсъждане и предлагане на мерки за противодействие и ограничаване на корупционните практики. Комисиите извършват обмен на информация по сигнали с обществена значимост и установяват наличието на корупционни предпоставки в нормативната уредба и начините на нейното прилагане.