Функции и състав

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО АНТИКОРУПЦИОННИ ПОЛИТИКИ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Решение № 137 на Министерския съвет от 2017 г. за изменение на Решение № 230 на МС от 2015 г. за приемане на национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Р България 2015 – 2020 г.

Постановление № 40 на Министерския съвет от 2017 г. за изменение на Постановление № 136 от 2015 г. за създаване на Национален съвет по антикорупционни политики

Поименен списък на членовете на НСАКП

Пътна карта

Заповед № Р-156 от 12 октомври 2018 г.

Образци на формуляр за участие в Гражданския съвет към Националния съвет по антикорупционни политики

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3