• ООСБК
 
 
Phase II project achievements_BG-var.2.doc
Основни постижения по проект по Програма ФАР "Укрепване на капацитета на КППК с оглед подобряване на борбата с корупцията в държавната администрация и съдебната власт" (Многогодишен ІІ фаза)
78336 байта
InfoProject1-OPAC.doc
5 ноември - Представяне на проект "Подобряване на вътрешния административен контрол върху дейността на администрацията", съфинансиран чрез Европейския социален фонд чрез Оперативна програма "Административен капацитет"
268288 байта
InfoProject OPAC.doc
Стартира проект "Подобряване на вътрешния административен контрол върху дейността на администрацията", съфинансиран от ЕСФ чрез ОПАК
310272 байта
InfoProject OPAC.doc
Стартира проект "Подобряване на вътрешния административен контрол върху дейността на администрацията", съфинансиран от ЕСФ чрез ОПАК
310272 байта
prensa inspeccion general.doc
Изготвени първи анализи по проект "Подобряване на вътрешния административен контрол върху дейността на администрацията"
29184 байта
2303_Project.doc
Първите анализи на административния капацитет на инспекторатите сочат необходимост от промени в нормативната база
31744 байта
 
Комисия по превенция и противодействие на корупцията | Kontrax 2007