• ООСБК
 
 
Инспекторати
Към всички министерства, държавни агенции и други административни структури на централно ниво са изградени инспекторати по чл. 46 от Закона за администрацията, които анализират ефективността на дейността на администрацията; проверяват спазването на вътрешните правила за организацията на работа в администрацията; новите изменения предвиждат инспекторатите да могат да предлагат образуване на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация; извършват проверки на сигналите, молбите и жалбите срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията. Инспекторатите осъществяват административен контрол и върху дейността на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.
В администрацията на Министерския съвет е създаден Главен инспекторат на пряко подчинение на министър-председателя. Главният инспекторат координира и подпомага дейността на инспекторатите; разглежда постъпили сигнали за конфликт на интереси и други нарушения на служебните задължения; разглежда постъпили сигнали за корупция на органи на изпълнителната власт и държавни служители на ръководна длъжност, извършва проверки и информира министър-председателя за резултатите.
С измененията в Закона за администрацията е въведена и възможност всички администрации да създават инспекторати, включително в областните и общинските администрации, както и в териториалните звена на централната администрация. В случаите, когато числеността на тези администрации не е достатъчна за обособяване на инспекторат, е предвидена възможност тези функции да се изпълняват от служител, определен от съответния ръководител.
В Министерството на държавната администрация и административната реформа е създадена дирекция „Инспекторат на държавната администрация”, която подпомага дейността на инспекторатите в администрацията, анализира и обобщава информация за състоянието и проблемите по спазване на законодателството за държавните служители и разработва предложения за тяхното решаване; разглежда постъпили сигнали за конфликт на интереси и други нарушения на служебните задължения.

 
Комисия по превенция и противодействие на корупцията | Kontrax 2007