• ООСБК
 
 
Областни съвети
Във всичките 28 областни администрации са създадени със заповед на съответния областен управител и изградени Областни обществени съвети за превенция и противодействие на корупцията. Членове на съветите са представители на органите на териториалната изпълнителна и съдебна власт, неправителствени организации, местния бизнес и регионалните медии. Разработени са и са одобрени програми за противодействие на корупцията, в които са отразени и регионалните специфики. Приети са правила за работата на съветите. Заседанията се провеждат веднъж месечно.

 
Комисия по превенция и противодействие на корупцията | Kontrax 2007