• ООСБК
 
 
Съвет за координация
С цел подобряване на координацията между законодателната, изпълнителната и съдебната власт в областта на превенцията и противодействието на корупцията е създаден Съвет за координация на дейностите по борба с корупцията в Република България. В неговият състав влизат председателите на Комисията за борба с корупцията към Народното събрание, Комисията за борба с корупцията в съдебната система към Висшия съдебен съвет и на Комисията по превенция и противодействие на корупцията към Министерския съвети, плюс по още един член на трите комисии. Координационният съвет провежда заседания веднъж месечно, Заседанията са открити и публично представени.
Комисия за борба с корупцията към Народното събрание е постоянно действаща комисия към българския парламент, състояща се от 16 народни представители.
Към Комисията за борба с корупцията към Народното събрание е създаден Консултативен граждански съвет, който съдейства за координацията и взаимодействието между Народното събрание и структурите на гражданското общество, относно дейността им в областта на противодействието и ограничаването на корупцията
Комисията за борба с корупцията (КБК) в съдебната система е постоянно действащ помощен орган на Висшия съдебен съвет. Тя се състои от действащи магистрати, определени с решение на Висшия съдебен съвет.
Целта и дейността на Комисията за борба с корупцията към ВСС са насочени към предотвратяване и борба с корупционните явления в съдебната система. КБК притежава правомощия за извършването на проверки по конкретни сигнали и жалби, анализира информацията за наличие на корупционни практики в съдебната система, разработва и предлага за утвърждаване от Висшия съдебен съвет конкретни мерки за превенция и борба с корупцията в съдебната власт. Решенията на КБК, съдържащи констатации за наличието на корупционно поведение от страна на магистрати и административен персонал в съдебните органи се докладват своевременно на Висшия съдебен съвет и органите по чл. 171, ЗСВ за предприемането на незабавни дисциплинарни мерки.
При осъществяването на дейността си, Комисията за борба с корупцията взаимодейства със съответните служби на Министерство на правосъдието, Министерство на вътрешните работи, Министерство на финансите, Сметна палата, КППК, неправителствени организации.
Комисията за борба с корупцията към 40-то Народно събрание, Комисията за превенция и противодействие на корупцията към Министерския съвет и Комисията за борба с корупцията към Висшия съдебен съвет координират дейността си и си взаимодействат на основа Конституцията и законите на Р България с цел по-ефективно противодействие на корупцията. Предмет на съвместната дейност на Комисиите е противодействието и борбата с корупцията в законодателната, съдебната и изпълнителната власт. Основни задачи: взаимно информиране, координация и хармонизиране на дейностите, разработване и провеждане на съвместни инициативи, определяне на приоритетни области и форми на взаимодействие в борбата с корупцията, обсъждане и предлагане на мерки за противодействие и ограничаване на корупционните практики. Комисиите извършват обмен на информация по сигнали с обществена значимост и установяват наличието на корупционни предпоставки в нормативната уредба и начините на нейното прилагане. Могат да сформират работни експертни групи за осъществяване на дейности по определена тематика – изработване на законопроекти, изпълнение на годишни антикорупционни програми и стратегии, мониторинг на дейности и други, свързани с противодействието на корупцията. Сътрудничат си с неправителствени организации и медии.

 
Комисия по превенция и противодействие на корупцията | Kontrax 2007