• ООСБК
 
 
Функции и състав

Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) е създадена с Решение № 61 на Министерски съвет от 2.02.2006 г. С Решение № 145 на Минитстерски съвет от 12.03.2009 г. са изменени и допълнени състава и функциите на Комисията.

Комисията за превенция и противодействие на корупцията е под председателството на заместник министър-председателя по управление на европейските фондове. Заместник-председатели са министърът на правосъдието, министърът на вътрешните работи и министърът по европейските въпроси. Членове на Комисията са министръра на финансите, заместник-министрите на образованието и науката, на здравеопазването, на държавната администрация и административната реформа, на икономиката и енергетиката, на регионалното развитие и благоустройството, на земеделието и храните, на транспорта, на труда и социалната политикиа, на околната среда и водите, председателя на Държавна агенция "Национална сигурности". В заседанията на Комисията участват председателя на Сметната палата и Националния омбудсман.

Административното и техническото обслужване на Комисията се осъществява от двама експерти от администрацията на Министерския съвет на пряко подчинение на Секретаря на Комисията - директора на дирекция "Главен инспекторат".

Комисията за превенция и противодействие на корупцията разработва приоритетите на държавната антикорупционна политика, предлага промени в нормативни актове във връзка с антикорупционната политика на правителството, изготвя статегически документи и организация за наблюдение върху изпълнението на конкретни мерки за противодействие на корупцията, и предлага промени в структурите за вътрешен административен контрол във връзка с повишаването на тяхната ефективност.

Изпълнението на решенията на Комисията се възлага на централните органи на изпълнителната власт и дирекция "Главен инспекторат" на Министерския съвет, подпомагани от ръководителите на инспекторатите в административните структури в рамките на централната изпълнителна власт.

Комисията сътрудничи активно със структурите на гражданското общество при провежданите от тях периодични проучвания, оценяващи разпространението на корупцията в страната и нагласите на гражданите и бизнеса към качеството и резултатите от дейността на държавната администрация.

Проверките по сигнали, постъпили в Комисията се извършват от инспекторатите в административните структури на централната изпълнителна власт, подпомагани от дирекция "Главен инспекторат" на Министерския съвет.

Комисията по превенция и противодействие на корупцията отчита дейността си пред Министерския съвет.

За участие в заседанията на Комисията ще бъдат канени председателят на Комисията за борба с корупцията към Народното събрание и председателят на Комисията за борба с корупцията и професионална етика към Висшия съдебен съвет.


 
Комисия по превенция и противодействие на корупцията | Kontrax 2007